fbpx

คำแนะนำ

อุ่นใจ เพราะเรามีระบบให้คำแนะนำ
ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
จากดร.กร เอสเทติคอยู่เสมอ

อุ่นใจ เพราะเรามีระบบให้คำแนะนำทั้งก่อนและหลังการให้บริการ
เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากดร.กร เอสเทติคอยู่เสมอ

คำแนะนำก่อนทำ

คำแนะนำหลังรับบริการ
"กลุ่มศัลยกรรม"

คำแนะนำหลังรับบริการ
"กลุ่มผิวพรรณ"