เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

เทคนิคการเสริมจมูกในปัจจุบันมีหลากหลายเทคนิค หลายวิธีขึ้นกับความต้องการของคนไข้ , ปัญหาของจมูก , ค่าใช้จ่ายรวมถึงทักษะของแพทย์ผู้ผ่าตัด ในอดีตมีความนิยมในการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแล้วพบว่า มีข้อเสียหลายอย่างดังต่อไปนี้

ข้อเสียของการใช้ซิลิโคนเสริมจมูก (Silicone)

 1. บางคนมีปฏิกิริยา (Fibrosis) ของร่างกายต่อซิลิโคนค่อนข้างมาก   ทำให้มีการหดรัดแกน (Capsular Contracture) มากเกินไปจนเห็นเป็นขอบชัด   ถึงแม้ว่าแพทย์จะมีการเหลาอย่างดีแล้วก็ตาม
 2. มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการเสริมจมูกด้วยซิลิโคน โดยเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ เช่น
  • กรณีเคสแก้ (Revision Surgery)
  • กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก (Foreign Body)
  • กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน 
  • กรณีจมูกทะลุ 
  • กรณีเนื้อเยื่อหุ่มจมูกบางมาก ๆ
  • กรณีจมูกสั้น เชิดมาก ๆ แล้วเสริมจมูกด้วยซิลิโคน L-Shape   ก็จะเสี่ยงต่อการทะลุบริเวณปลายจมูก   ซึ่งพบได้บ่อย

ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า (Facial Plastic Surgery)   โดยเฉพาะศัลยกรรมตกแต่งหรือการเสริมจมูก (Rhinoplasty) ค่อนข้างมาก   เราจึงสามารถเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคน (No Silicone)   ซึ่งมีข้อดีหลาย ๆ อย่าง

การเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคน (No Silicone)

มี  2  แบบหลัก ๆ คือ  

 1. แบบที่ไม่จำเป็นต้องเปิดแผลด้วยเทคนิค Open (เปิดแผลด้วยเทคนิค Semi-open)
 2. แบบที่จำเป็นต้องเปิดแผลด้วยเทคนิค Open แก้ไขโครงสร้าง (No Silicone)

แบบที่ไม่จำเป็นต้องเปิดแผลด้วยเทคนิค Open (เปิดแผลด้วยเทคนิค Semi-open)

เทคนิคนี้จะเป็นการผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกในเคสที่จมูกไม่สั้นมาก  ไม่เบี้ยวเอียงมาก  ต้องการเพิ่มความยาวของปลายจมูกไม่เกิน  5  มิลลิเมตร และต้องการไม่ให้ปลายจมูกมีซิลิโคนอยู่  ได้แก่ การใช้กระดูดอ่อนใบหูตกแต่งปลายจมูก 100 % (เทียบเท่าการเสริมจมูก Open แบบเดิมๆ) 

ในส่วนของการเติมสันจมูกอาจใช้เป็นซิลิโคนสั้น ๆ  เฉพาะบริเวณสันจมูก (Boat Shape) หรือไขมันจากบริเวณก้น (Dermofat graft)   กรณีนี้ ก็จะไม่มีการใช้สิ่งแปลกปลอมและเป็นจมูกธรรมชาติ 100%  

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?

นอกจากนี้ ในกรณีที่คนไข้ไม่ต้องการเปิดแผลบริเวณปลายจมูก ยังสามารถใช้วัสดุสังเคราะห์เติมสันจมูกให้สูงขึ้นได้เพียงอย่างเดียว เช่น ฟิลเลอร์ , ร้อยไหม เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม  การฉีดฟิลเลอร์ด้วยสาร Hyaluronic Acid และการร้อยไหมไม่สามารถตอบโจทย์ในกรณีคนไข้ที่มีปัญหาโครงสร้างของจมูก เช่น

 • แกนจมูกใหญ่และกว้าง (Wide Dorsum)
 • แกนจมูกคด (Deviated Nose)
 • ปลายจมูกเตี้ย ไม่พุ่ง (Tip Deprojection)
 • ผิวหนังและชั้นเนื้อเยื่อไขมันบริเวณปลายจมูกค่อนข้างหนา (Thick Oily Skin / Bulbous Tip)
 
บางครั้งยังอาจก่อให้เกิดปัญหาและได้ผลไม่น่าพอใจ เช่น กรณีแกนจมูกใหญ่หรือกว้าง  อาจทำให้ดูใหญ่มากขึ้นหรือกรณีปลายจมูกใหญ่และผิวหนังปลายจมูกหนา  เวลาฉีดฟิลเลอร์หรือร้อยไหมยิ่งทำให้ปลายจมูกดูหนาและใหญ่มากขึ้น

แบบที่จำเป็นต้องเปิดแผลด้วยเทคนิค Open แก้ไขโครงสร้าง (No Silicone)

เป็นการแก้ไขโครงสร้างแบบไร้ซิลิโคนใหม่ล่าสุด (New Advanced Nose Reconstruction) เพื่อแก้ไขโครงสร้างจมูกใหม่    เทคนิคนี้จะเป็นการแก้ไขโครงสร้างทั้ง  2  ส่วนของจมูก คือทั้งปลายจมูกและสันจมูก

ในส่วนของปลายจมูก (Tip Surgery) จะมีการยืดปลายจมูกให้ยาวขึ้น (Extension Graft) และยกปลายจมูกให้โด่งเรียวขึ้น (Columellar Strut) โดยอาจใช้เป็นกระดูกอ่อนกึ่งกลางจมูก (Septum) หรือกระดูกอ่อนซี่โครง (Costal Cartilage) ร่วมกับกระดูกอ่อนใบหูตกแต่งปลายเพิ่มเติม(Ear Cartilage)

ในกรณีที่คนไข้มีกระดูกอ่อนกึ่งกลางจมูกไม่แข็งแรงเพียงพอและไม่สะดวกผ่าตัดนำกระดูกอ่อนซี่โครงมาใช้  ยังสามารถเลือกวัสดุสังเคราะห์ เช่น Polycaprolactone mesh หรือ Porous Polyethylene Implants) 

ในส่วนการเสริมและแก้ไขโครงสร้างบริเวณสันจมูก (Dorsal Augmentation and Osteotomy) ในส่วนนี้จะแบ่งการผ่าตัดเป็น  2  จุดประสงค์ คือ

 1. เติมความสูงสันจมูก
  คนไข้สามารถเลือกใช้ของร่างกายของตนเอง ได้แก่ เยื้อไข้มันก้น(Dermofat) , กระดูกอ่อนซี่โครง(Costal curtilage) ,  เยื้อบริเวณศีรษะ (Deep Temporal fascia) หรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกัน    ในกรณีกระดูกซี่โครงสามารถเลือกได้ว่าใช้ของร่ายกายตนเอง หรือ กระดูกอ่อนซี่โครงบริจาค (Irradiated Homologous Costal cartilage : IHCC )
 2. แก้กระดูกสันจมูกใหญ่หรือคด
  โดยอาศัยการตอกฐาน (Osteotomy) หรือตัดฮัมพ์ออกเท่าที่จำเป็น (Humpectomy) เพิ่มช่วยให้สันจมูกดูโด่งขึ้น และดูตรงขึ้น (อ่านบทความการตะไบฮัมพ์และตอกฐานเพิ่มเติม)
ทางเลือกในการเสริมจมูกแบบ Open แก้ไขโครงสร้างแบบไร้ซิลิโคน

ตัวอย่างการแก้ไขโครงสร้างที่ทำบ่อย ๆ ในคนไทยได้แก่

1.เสริมบริเวณแกนจมูก
(Dorsal Augmentation)

ในกรณีแกนจมูกเตี้ยหรือไม่โด่ง
(Low Dorsum / Saddle Nose)

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?

หมายเหตุ
ในบางเคสที่ต้องการให้สันแกนจมูกคมชัดและไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์   ในส่วนนี้อาจพิจารณาใช้ซิลิโคนรูปเรือ (Boat Shape Silicone) ดังในรูป   ส่วนบริเวณปลายจมูกและอื่น ๆ จะใช้กระดูกอ่อนของตัวเองเราเองเท่านั้น

2.ต่อแกนจมูกให้ยาวขึ้น
(Septal Extension Graft)

ในกรณีที่จมูกสั้น
(Short Nose)

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
3.ค้ำปลายจมูกให้โด่งขึ้น (Columella Strut Graft)

ในกรณีที่ปลายจมูกไม่โด่ง
(Tip Deprojection)

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
4.แต่งบริเวณปลายจมูก
(Tip Onlay Graft)

ในกรณีที่ปลายจมูกไม่ได้รูป
(Tip Deformity)

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
5.ตอกฐานแกนจมูก 2 แนว
เทคนิคดร.กรให้เรียวเล็กลง
(Double Osteotomy)

ในกรณีที่ฐานแกนจมูกใหญ่และกว้าง (Wide/Broad Dorsum)

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?

ตัวอย่างเนื้อเยื่อและกระดูกอ่อนของเราเองที่นิยมนำมาใช้ในการเสริมจมูกไร้ซิลิโคน (No Silicone) ได้แก่

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
กระดูกอ่อนกั้นกลางจมูก

Septal Cartilage

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
กระดูกอ่อนหลังหู

Ear Cartilage

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
กระดูกอ่อนซี่โครง

Rib Cartilage

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
กระดูกอ่อนซี่โครงบริจาค

Irradiated Homologous Costal Cartilage (IHCC) * ใช้ในกรณีที่ใช้กระดูกอ่อนซี่โครงของตัวเองไม่ได้

ใครบ้างที่เหมาะกับการเสริมจมูกแบบ Open แก้ไขโครงสร้างแบบไร้ซิลิโคน No Silicone เทคนิคใหม่ล่าสุด

 1. เคสแก้ Revision Cases
 2. มีปัญหาโครงสร้างค่อนข้างมาก เช่น เคยเสริมจมูกแบบที่มีการตะไบฮัมพ์มากเกินไปมาก่อน , สันจมูกและผนังกั้นกลางจมูกคด เป็นต้น
 3. จมูกสั้น ปลายเชิดมากเกินไป
 4. สำหรับคนที่ต้องการจมูกโด่ง สโลปแบบเป็นธรรมชาติ
 5. มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลังการเสริมจมูกด้วยซิลิโคน อาทิเช่น
  1. กรณีเคสแก้
  2. กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก
  3. กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน
  4. กรณีจมูกทะลุ และ/หรือ ผิวหนังบริเวณจมูกบางมากๆ
 6. สันจมูกกว้างมาก Wide Nasal Dorsum แพทย์จำเป็นจะต้องตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง

ข้อดี - ข้อเสีย
ของเสริมจมูกแก้โครงสร้างด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง

ข้อดี คือ ยืดจมูกได้ยาว เหมาะกับเคสจมูกสั้นมากๆ ปลายจมูกแข็งบิดไม่ได้ ยกปลายจมูกได้แข็งแรง แก้ไขโครงสร้างได้หลากหลาย

ข้อเสีย คือ ผ่าตัดหลายที่ และต้องดมยาสลบ (กรณีใช้ของตนเอง) มีอัตราการสลาย 3-10% ใน 5 ปี อาจทำให้ดูเบี้ยว เอียงได้ แต่สามารถแก้ปัญหาด้วยเทคนิคสมัยใหม่ได้ เช่น การสับกระดูกเป็นชิ้นเล็กๆ (Decided Costal Cartilage)